Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител/и с предмет: „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Файбър лазерна машина с автоматична система за зареждане и разтоварване (1 брой)“

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител/и с предмет: „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Файбър лазерна машина с автоматична система за зареждане и разтоварване (1 брой)“

Описание

Документацията е във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.040-0246-C01 “Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД”,  процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Документ : изтегли файл

Партньори :

Виж всички проекти