ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Описание

На 03.02.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0246-C01. ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на „Лесто Продукт“ ЕООД, чрез закупуване на Файбър лазерна машина с автоматична система за зареждане и разтоварване (1 брой), абсолютно необходима за изпълнение на включената в проекта дейност за подобряване на производствения капацитет. Инвестицията ще добави нов капацитет в ключовия и първи производствен процес – лазерно рязане на метал, преимуществено с дебелини до 5мм.

Документ : изтегли файл

Партньори :

Виж всички проекти