Приключени публични събития във формат информационни дни за представяне на проект № BG16RFOP002-2.040-0246-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД “

Приключени публични събития във формат информационни дни за представяне на проект № BG16RFOP002-2.040-0246-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД “

Описание

Информационните дни се проведоха на 21 и 22 януари 2021 г. от 16:00 ч., като с цел намаляване риска от разпространение на вируса COVID-19 бе използвана дистанционна форма на присъствие, през Skype.

По време на информационните дни бяха представени общата информация по проекта и резултатите от изпълнението на заложената проектна дейност, а именно:

- Проектът се изпълнява по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и се финансира по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
- Проектът е с дата на стартиране 03.02.2020г. и с дата на приключване на проекта 03.02.2021г. Общата одобрена стойност на проекта е 1 696 866.37 лева, от които 849 968.85 лева европейско и 149 994.50 лева национално финансиране. Собственото съфинансиране по проекта възлиза на стойност 696 903.02 лева.
- Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на „Лесто Продукт“ ЕООД.

Подобряването на производствения капацитет е възможно чрез направената инвестиция във високопроизводително металообработващо оборудване – Файбър лазерна машина с автоматична система за зареждане и разтоварване (1 брой), чрез което ще бъде:
увеличена производителността на фирмата, в резултат на увеличен обем произвеждани елементи в по-кратки срокове, при върхови параметри на качество и намалени разходи, което от своя страна ще доведе до нарастващи приходи от продажби.

Закупената по проекта машина:
- ще извършва операцията лазерно рязане на: дебелини 1мм четири до пет пъти по-бързо и дебелини от 1мм до 5мм три пъти по-бързо от наличната машина за CO2 лазерно рязане;
 - ще направи рязането с файбър лазер преобладаващо в предприятието, постепенно замествайки наличната машина за CO2 лазерно рязане и добавяйки капацитет към този на другата налична машина за файбър лазерно рязане
- ще може да работи 24 часа без прекъсване след еднократно програмиране /поради наличието на авт. система за зареждане и разтоварване с 30 позиции
- ще намали значително разходите за лазерно рязане поради елиминиране на допълнителната обработка на срезовете и трикратно намаляване на енергийната консумация при преминаване от CO2 лазерно рязане към файбър лазерно рязане - ще увеличи общия капацитет за лазерно рязане с 50%.

В рамките на проекта:
- Доставена, монтирана, инсталирана и пусната в експлоатация е Файбър лазерна машина с автоматична система за зареждане и разтоварване TRUMPF TruLaser 3030 (1 брой). Добавянето на нов капацитет за извършване на ключова операция рязане ще резултира в увеличение на производството на основната група продукти - части за машини със специално предназначение.

Проектът е в съответствие със следните хоризонтални политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент № 1303/2013 на Европейския Парламент и на Съвета:

1. "Равнопоставеност и недопускане на дискриминация"
2. "Устойчиво развитие"

В резултат от успешната реализация на дейността, чрез инвестицията в технологичната мощност, подобряваща производствения капацитет на ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД, се очаква:
-  към настоящия капацитет за рязане ще бъде добавен над 50% нов капацитет за високоефективно лазерно рязане на метал. Новият капацитет за лазерно рязане ще има като краен резултат увеличение в производството на основната група продукти - части за машини със специално предназначение.

Дейността за подобряване на производствения капацитет чрез инвестиция във файбър лазерна машина с автоматична система за зареждане и разтоварване – 1 брой, подобряваща процеса на лазерно рязане, ще допринесе за производството на повече от вече произвежданата основна продуктова група:
- части за машини със специално предназначение - машини за кримптване на кабели, инвентори за соларни инсталации и електронни модули за изделия на силовата електроника, както и заваръчна техника.

Проектът се изпълнява в тематичната област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) – „Мехатроника и чисти технологии“, тъй като инвестира в производството на детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат - машини със специално предназначение - машини за кримптване на тел и оптични кабели, инвентори за соларни инсталации и електронни модули за изделия на силовата електроника, както и части за заваръчна техника.

Чрез проекта, „Лесто Продукт“ ЕООД ще подобри производствения си капацитет, ще затвърди конкурентоспособността си, ще разгърне експортния си потенциал и ще се впише напълно в целите на ИСИС - подпомагане увеличаването на конкурентните предимства на българско предприятие, позиционирано в приоритетна за ИСИС област, чрез развитие на силните му страни.

Документ : изтегли файл

Партньори :

Виж всички проекти