Проекти

Приключени публични събития във формат информационни дни за представяне на проект № BG16RFOP002-2.040-0246-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД “

Приключени публични събития във формат информационни дни за представяне на проект № BG16RFOP002-2.040-0246-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД “

Информационните дни се проведоха на 21 и 22 януари 2021 г. от 16:00 ч., като с цел намаляване риска от разпространение на вируса COVID-19 бе използвана дистанционна форма на присъствие, ...

виж повече
ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ за представяне на проект по ОП \

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на бенефициент „ЛЕСТО ПРОДУКТ“ ЕООД

Във връзка с реализацията на проект № BG16RFOP002-2.040-0246-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД“ по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на ...

виж повече
Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител/и с предмет: „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Файбър лазерна машина с автоматична система за зареждане и разтоварване (1 брой)“

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител/и с предмет: „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Файбър лазерна машина с автоматична система за зареждане и разтоварване (1 брой)“

Документацията е във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.040-0246-C01 “Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД”,  процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване ...

виж повече
ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 03.02.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0246-C01. ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване ...

виж повече
Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДНА.“

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДНА.“

Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДНА.“ Придобиване ...

виж повече
Още проекти (5 От 11)