Лесто Продукт ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Лесто Продукт ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
14 Март 2017

    

        „Лесто Продукт“ ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0445-С01 „Подобряване на управленския капацитет на Лесто Продукт ЕООД“ по процедура „BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

         Проектът е насочен към подобряване на управленския капацитет на „Лесто Продукт“ ЕООД, чрез придобиване и въвеждане на система за управление на изпълнението MES и интеграция с Infor LN ERP, система за детайлно производствено планиране ASP и интеграция с Infor LN, софтуерни приложения, софтуерен Модул за Управление на отпадъците от дейността и ново оборудване необходимо за фунционирането на системата.

        Чрез реализацията на проекта „Лесто Продукт“ ЕООД ще:

  1. Подобри процеса на: планиране и вземане на решения, организация на ресурсите, организация на производствения процес, реализация  и интернационализация на продуктите;
  2. Въведе организационна иновация;
  3. Повиши средните генерирани приходи от износ, нетните приходи от продажби и производителността на предприятинето.

 
         Проектът ще допринесе за подобряване на управленския капацитет на „Лесто Продукт“ ЕООД, чрез използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

        Обща стойност на проекта: 271 369.38 лева, от които 161 464.78 лева европейско и 28 493.78 лева национално съфинансиране.

 

към всички новини