Документацията за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Хидравлична абкант преса (1 брой)"

Документацията за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: \
18 Май 2023

Открива се процедура "Избор с публична покана" по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Хидравлична абкант преса (1 брой)".

Документацията за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Хидравлична абкант преса (1 брой)", е във връзка с изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-0300-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ от 10.04.2023 г., който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост - с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Документация за участие можете да изтеглите от ТУК.

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЛЕСТО ПРОДУКТ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“

към всички новини